Algemene Voorwaarden WellesWeb

  1. Definities

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.2 Onderhoud van een website: het door WellesWeb inpassen van nieuwe, door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie WellesWeb een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 1. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met WellesWeb verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van, of met WellesWeb.

 1. Offertes

3.1  Alle offertes en prijsopgaves door WellesWeb zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door WellesWeb zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager.

3.3  WellesWeb is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 1. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de opdrachtbevestiging is ingevuld, ondertekend en/of schriftelijk geaccordeerd en ontvangen door WellesWeb.

 1. Opdrachtbevestiging en wijzigingen

5.1 Opdrachtbevestiging:

   – Na ontvangst van een schriftelijke of mondelinge akkoordverklaring van de opdrachtgever, zal WellesWeb een opdrachtbevestiging sturen.

   – Deze opdrachtbevestiging bevat de details van de opdracht, inclusief de overeengekomen werkzaamheden, tarieven en levertijden.

   – Door akkoord te gaan met de opdrachtbevestiging, gaat de opdrachtgever akkoord met de voorwaarden en specificaties zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Na dit akkoord is de overeenkomst bindend en kan niet meer eenzijdig door de opdrachtgever worden geannuleerd.

5.2 Wijzigingen:

   – De opdrachtgever heeft het recht om, voordat akkoord is gegaan met de opdrachtbevestiging, wijzigingen voor te stellen of de opdrachtbevestiging af te wijzen.

   – Wijzigingen aan de opdrachtbevestiging kunnen alleen worden doorgevoerd indien deze schriftelijk zijn aangevraagd en door beide partijen zijn geaccepteerd.

   – Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging, dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan WellesWeb kenbaar te worden gemaakt. Na deze periode wordt de opdrachtbevestiging als geaccepteerd beschouwd.

5.3 Aanpassingen na akkoord:

   – Na akkoord op de opdrachtbevestiging zijn verdere aanpassingen aan de opdracht alleen mogelijk in overleg met WellesWeb.

   – Eventuele wijzigingen na akkoord kunnen leiden tot aanpassingen in de prijs en/of de levertijd, welke schriftelijk zullen worden vastgelegd en dienen te worden geaccepteerd door beide partijen.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 WellesWeb zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

6.2 Eventueel overig meerwerk wordt voor aanvang, voor het meerwerk, gemeld aan de opdrachtgever, waarna overleg over de uitvoer van dit meerwerk plaatsvindt.

6.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan WellesWeb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WellesWeb zijn verstrekt, heeft WellesWeb het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 WellesWeb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WellesWeb is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WellesWeb kenbaar behoorde te zijn.

6.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan WellesWeb de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 1. Duur en beëindiging

7.1  Het ontwerpen van een nieuwe website door WellesWeb voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

7.2 WellesWeb kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WellesWeb gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

7.3 WellesWeb heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 1. Levering en levertijd

8.1 Tussentijdse resultaten worden door WellesWeb op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

8.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van WellesWeb, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. 

8.3 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de ontwikkeling van de website, mits de opdrachtgever hiermee akkoord is gegaan.

 1. Prijzen

9.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

9.2 Meerwerk dat niet van tevoren is afgesproken zal resulteren in extra werk, waarvoor WellesWeb naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

 1. Betaling

10.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en WellesWeb en is de opdrachtgever verplicht om het werk van WellesWeb volgens afspraak te honoreren.

10.2  De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van een factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

10.3  Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door WellesWeb een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 1. Copyright

11.1  Het eigendom van door WellesWeb verstrekte ideeën, concepten, vervaardigd materiaal of (proef)ontwerpen blijft van WellesWeb, en wordt na oplevering van het project en alles betaald te hebben eigendom van de opdrachtgever. Bij een schending van het genoemde eigendom is WellesWeb gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

11.2 WellesWeb behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Voor zover WellesWeb bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan WellesWeb op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met WellesWeb of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met WellesWeb.

12.2 WellesWeb is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal, zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van derden.

12.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WellesWeb slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van WellesWeb voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 1. Reclame

13.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan WellesWeb.  

13.2 Indien de reclame gegrond is zal WellesWeb deze gebreken trachten te verhelpen.  

13.3 Wanneer aan WellesWeb binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.  

13.4 Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.  

13.5 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1 WellesWeb bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  

14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.  

14.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 1. Overig

15.1 WellesWeb zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan WellesWeb.  

15.2 Wanneer WellesWeb bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. WellesWeb is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.  

15.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. WellesWeb zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.  

15.4 WellesWeb is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt WellesWeb zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.